Images.

thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
SHRI MAHA SHIVSHARAN SAMAGAR HARALAYYA JAYANTI CELEBRATION
On Dated : 24-04-2016

Place : Kandagal Shri Hanamantray Rang Mandir
Station Road Vijayapur.