Images.

thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1

SHRI MAHA SHIVASHARAN HARALAYYA JAYANTI
Associated : Karanataka State Haralayya Samaj Hitarakshana Samiti
Branch Inapur Date 01/04/2018 Am 10:00 Sunday
President : Rajakumar Pandav (Advocate) And Shri : Manohar Harale , Prakash thomake ,
Sanjay Honnakhnde , Sadashiv Harale , Amisha Harale In Program Attend
And Our All Samagar Samaj Peoples Attend Our Function Grand successfull
City : Inapur