Images.

thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1
thumb-1

Karnataka State Samagar Haralayya Sangh (R)Bangalore
Our Samagar Samaj New Branch Opening Ceremony
Date 10/09/2018 Am 11:00 Monday
Place : Shri Krishana Devaray Kala Bhavan Opposite Bus Stand
City : Gangavati